Klachten & Privacy

Klachtenregeling

Wat als u een klacht heeft over (één van) ons?

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over ons werk. Er kunnen bijvoorbeeld meningsverschillen ontstaan over de door ons verleende zorg, de samenwerking of het begeleidingsplan. Dan kunt u het volgende doen:

  1. Spreek ons daarover aan! Ga eerst in gesprek met de betrokken begeleider. Mocht dit niet lukken, of mislukken, dan kunt u uw klacht ook per mail sturen naar ons algemene mailadres (contact@oporde.org). Vervolgens bespreken we uw klacht intern. Eén van onze collega’s kan als u dat wenst bemiddelen, adviseren of u verder verwijzen.
  2. Komt u er niet uit, of niet naar tevredenheid, dan kunt u de Geschillencommisie Zorg benaderen. Op Orde is bij deze klachten- en geschillencommissie aangesloten. De geschillencommissie stelt een klachtenfunctionaris beschikbaar die de klacht zal onderzoeken. Deze zal een objectief advies uitbrengen ten aanzien van de klacht en, indien van toepassing, de vervolgprocedure. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Geschillencommissie Zorg Algemeen:  https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/

 logo2.png

Privacy, omgang en verwerking persoonsgegevens

Op Orde Thuismanagement heeft uw privacy hoog in het vaandel staan. We besteden dan ook alle zorg en aandacht aan het veilig opslaan en gebruiken van uw gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze zorg en samenwerking met u en onze partners te verbeteren. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. Er worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens uitgewisseld met externe partijen. Gegevens die Op Orde van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van onze zorgverlening betreffen:

  • Voorletters en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Burger Service Nummer

U heeft ten alle tijden het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over diagnoses, gezondheid en uw burgerservicenummer (BSN). Deze worden alleen uitgewisseld met uw toestemming en alleen als het noodzakelijk is voor onze zorgverlening.

Beveiliging (bijzondere) persoonsgegevens

Op Orde hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Zo mailen wij via beveiligde mailprogramma’s en verwerken wij overige informatie voor bijvoorbeeld declaraties en zorgovereenkomsten via beveiligde portals. De gegevens die wij zelf opslaan, zijn alleen voor ons toegankelijk met een dubbel verificatiesysteem.

Bewaartermijn(bijzondere) persoonsgegevens

We bewaren uw gegevens niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk. Voor gewone persoonsgegevens is dat maximaal twee jaar, na beëindiging van de zorgovereenkomst. Voor bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van diagnostisch onderzoek, geldt een (wettelijke) termijn van vijf jaar.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Op Orde dat verzoek in beginsel als ‘klacht’ aanmerken. De behandeling van een klacht verloopt volgens de hier boven vermelde interne klachtenprocedure. U ontvangt binnen twee weken na ontvangst van uw klacht een schriftelijke reactie van ons.

CONTACT

Ben Sinning: 06-37460125
Michael van der Haar 06-45275189
Mail: contact@oporde.org